El Lissitzkiy. Arkhitektura: Raboty Arkitecturnogo fakulteta Vkhutemasa, 1920-1927. Moskva: VKhUTEMAS. / El Lissitzky. Architecture: Works of the Architecture Faculty of VKhUTEMAS, 1920-1927. Moscow: VKhUTEMAS. - landofmagazines.com

TransliterationEl Lissitzkiy. Arkhitektura: Raboty Arkitecturnogo fakulteta Vkhutemasa, 1920-1927. Moskva: VKhUTEMAS.

In EnglishEl Lissitzky. Architecture: Works of the Architecture Faculty of VKhUTEMAS, 1920-1927. Moscow: VKhUTEMAS.

$3000