Dostoevskij F. M. Skvernyj anekdot. Perevod Alexeya Remizova i Zhana Shuzvilya. Illjustracii Juriya Annenkova. In Russian/ Dostoevsky F. M. Nasty anecdote. Translation Alexei Remizov and Jean Shuzvilya. Illustrations Yuri Annenkov. In Russian, Paris - landofmagazines.com

TransliterationDostoevskij F. M. Skvernyj anekdot. Perevod Alexeya Remizova i Zhana Shuzvilya. Illjustracii Juriya Annenkova. In Russian

In EnglishDostoevsky F. M. Nasty anecdote. Translation Alexei Remizov and Jean Shuzvilya. Illustrations Yuri Annenkov. In Russian, Paris

$4299