Mayakovsky V.V. Lyrika (With Mayakovsky's autograph on the cover) In Russian /Mayakovskiy V.V. Lirika (S avtografom Mayakovskogo na oblozhke) - landofmagazines.com

TransliterationMayakovsky V.V. Lyrika (With Mayakovsky's autograph on the cover) In Russian

In EnglishMayakovskiy V.V. Lirika (S avtografom Mayakovskogo na oblozhke)

$24999