Salnikov A., Nastolnyj L.N. Tolstoj. Mysli, vzglyady, izrecheniya i aforizmy. 1908. / Desktop Leo Tolstoy. Thoughts, views, sayings and aphorisms. St. Petersburg.  In Russian. - landofmagazines.com

TransliterationSalnikov A., Nastolnyj L.N. Tolstoj. Mysli, vzglyady, izrecheniya i aforizmy. 1908.

In EnglishDesktop Leo Tolstoy. Thoughts, views, sayings and aphorisms. St. Petersburg. In Russian.

$1000