Grigoryev V.V. Elementary Course of Natural History. Moscow: Edition of the Salaevs Brothers. In Russian (ask us if in doubt)/Grigor'ev V.V. Elementarnyy kurs estestvennoy istorii. M.: Izdanie brat'ev Salaevykh g. - landofmagazines.com

TransliterationGrigoryev V.V. Elementary Course of Natural History. Moscow: Edition of the Salaevs Brothers. In Russian (ask us if in doubt)

In EnglishGrigor'ev V.V. Elementarnyy kurs estestvennoy istorii. M.: Izdanie brat'ev Salaevykh g.

$399