Khodnev A.I. Istoriya Imperatorskogo Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva s 1765 do 1865 goda, sostavlennaya po porucheniyu Obshchestva sekretarem ego A.I. Khodnevym/Khodnev A.I. History of the Imperial Free Economic Society from 1765 to 1865, compiled on behalf of the Society by its secretary A.I. Khodnev In Russian (ask us if in doubt) - landofmagazines.com

TransliterationKhodnev A.I. Istoriya Imperatorskogo Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva s 1765 do 1865 goda, sostavlennaya po porucheniyu Obshchestva sekretarem ego A.I. Khodnevym

In EnglishKhodnev A.I. History of the Imperial Free Economic Society from 1765 to 1865, compiled on behalf of the Society by its secretary A.I. Khodnev In Russian (ask us if in doubt)

$7999