Kondakov, N.P. Istoriya i pamyatniki vizantijskoj emali: Iz sobraniya A.V. Zvenigorodskogo. St. Peterburg, M.M. Stasyulevich. / Kondakov, N.P. History and monuments of Byzantine enamel: From the collection of A.V. Zvenigorodsky, St. Petersburg, printing house of M.M. Stasyulevich. - landofmagazines.com

TransliterationKondakov, N.P. Istoriya i pamyatniki vizantijskoj emali: Iz sobraniya A.V. Zvenigorodskogo. St. Peterburg, M.M. Stasyulevich.

In EnglishKondakov, N.P. History and monuments of Byzantine enamel: From the collection of A.V. Zvenigorodsky, St. Petersburg, printing house of M.M. Stasyulevich.

$100000