Chernyshevskij, Jesteticheskie otnosheniya iskusstva k dejstvitelnosti. / Chernyshevsky, Aesthetic relations of art to reality. In Russian. - landofmagazines.com

TransliterationChernyshevskij, Jesteticheskie otnosheniya iskusstva k dejstvitelnosti.

In EnglishChernyshevsky, Aesthetic relations of art to reality. In Russian.

$400