Solovev, V.S. Opravdanie dobra: Nravstvennaya filosofiya. Moskva. /Soloviev, V.S. Justification of the Good: Moral Philosophy. Moscow: Typo-lit. Bonch-Bruevich. In Russian. - landofmagazines.com

TransliterationSolovev, V.S. Opravdanie dobra: Nravstvennaya filosofiya. Moskva.

In EnglishSoloviev, V.S. Justification of the Good: Moral Philosophy. Moscow: Typo-lit. Bonch-Bruevich. In Russian.

$400