Strugovshchikova M. Setki kristallicheskih modelej.. /Strugovshchikova M. Grids of crystalline models. St. Petersburg. In Russian. - landofmagazines.com

TransliterationStrugovshchikova M. Setki kristallicheskih modelej..

In EnglishStrugovshchikova M. Grids of crystalline models. St. Petersburg. In Russian.

$3000